Monitor Polski

M.P.2015.925

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

Na podstawie art. 53g § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego (M.P. poz. 211 i 384) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) imię i nazwisko oraz adres wyborcy, dla którego przeznaczony jest pakiet wyborczy.";

2) załączniki nr 1, 2, 5 i 6 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do niniejszej uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR KOPERTY NA PAKIET WYBORCZY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR KOPERTY ZWROTNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR INSTRUKCJI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:

1) zaadresowaną kopertę zwrotną;

2) kartę do głosowania*)/karty do głosowania*);

3) kopertę na kartę do głosowania*)/na karty do głosowania*);

4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;

5) niniejszą instrukcję.

**) Pakiet wyborczy, na żądanie wyborcy, może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille'a.**)

2. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem "x" są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

3. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania*)/karty do głosowania*) umieścić w kopercie oznaczonej "Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę*)/karty*) do głosowania spowoduje, że karta*)/karty*) do głosowania w niej się znajdująca*)/znajdujące*) nie będzie*)/będą*) uwzględniona*)/uwzględnione*) przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej***)/konsula***).

5. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, oświadczenie podpisuje za niego inna osoba przez niego upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu; w takim przypadku osoba upoważniona wpisuje również nazwę miejscowości i datę sporządzenia oświadczenia. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

6. Kopertę zwrotną należy zakleić i osobiście, okazując dokument tożsamości nadać w placówce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji wyborczej, najpóźniej:

1) w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, na który zarządzono wybory, tj. dnia ... ****) - w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców;

2) w trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień, na który zarządzono wybory, tj. dnia ... ****) - w dowolnej placówce pocztowej Poczty Polskiej.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna, w momencie doręczenia albo odbierania pakietu wyborczego, zgłosiła potrzebę odbioru od niej koperty zwrotnej, pracownik Poczty Polskiej odbiera tę kopertę najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, na który zarządzono wybory, tj. dnia ... ****),***)/

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres konsula. ***)

7. Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do urzędu gminy***)/do konsula***), do którego zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, w godzinach jego urzędowania. Wyborca może także w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej wskazanej na kopercie zwrotnej.

8. W przypadku gdy w jednym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory, w których wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborca otrzymuje - w jednej przesyłce - tyle pakietów wyborczych, w ilu wyborach głosuje korespondencyjnie. W takim przypadku czynności, o których mowa w instrukcji, należy wykonać odrębnie dla każdych z przeprowadzanych wyborów.

*****) Należy pamiętać, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej karty do głosowania w tych wyborach wkłada do jednej koperty na karty do głosowania.*****)

______

Pouczenie dla urzędu gminy i konsula (nie drukować na instrukcji):

1. W przypadku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w miejscach oznaczonych "*)" należy wpisać treść w liczbie mnogiej. W przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Parlamentu Europejskiego w miejscach tych należy wpisać treść w liczbie pojedynczej.

2. Zdanie oznaczone "**)" należy wpisać tylko w instrukcji sporządzanej przez urząd gminy.

3. W miejscu oznaczonym "***)" należy wpisać odpowiedni tekst w zależności, czy instrukcja sporządzana jest przez urząd gminy, czy przez konsula.

4. W miejscu oznaczonym "****)" należy wpisać dokładną datę.

5. Punkt 8 instrukcji należy umieszczać tylko w przypadku, gdy w jednym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory. Nie dotyczy to jednakże przypadku, gdy odbywają się wyłącznie wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zdanie oznaczone "*****)" umieszcza się tylko w przypadku, gdy w tym samym dniu przeprowadzane są wybory do Sejmu i do Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i/lub wybory do Parlamentu Europejskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR INSTRUKCJI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:

1) zaadresowaną kopertę zwrotną;

2) kartę lub karty do głosowania (wyborca otrzyma tyle kart, do ilu organów przeprowadzane są wybory);

3) kopertę na kartę lub karty do głosowania, zwaną dalej "kopertą na kartę do głosowania";

4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;

5) niniejszą instrukcję.

Pakiet wyborczy, na żądanie wyborcy, może zawierać również nakładkę lub nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille'a.

2. Karta do głosowania w wyborach do:

1) rad gmin (miast) - drukowana jest na papierze koloru białego i w prawym górnym rogu ma wycięty otwór o średnicy 8 mm;

2) rad powiatów - drukowana jest na papierze koloru żółtego i w prawym górnym rogu ma wycięte dwa umiejscowione w pionie otwory o średnicy 8 mm;

3) sejmików województw - drukowana jest na papierze koloru niebieskiego i w prawym górnym rogu ma wycięte trzy umiejscowione w pionie otwory o średnicy 8 mm;

4) rad dzielnic m.st. Warszawy - drukowana jest na papierze koloru żółtego i w prawym górnym rogu ma wycięte dwa umiejscowione w pionie otwory o średnicy 8 mm.

3. Karty wymienione w pkt 2 mogą być jedną kartą zadrukowaną jednostronnie, formatu A4 lub składać się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych kart formatu A4.

4. Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta:

1) w których głosuje się na więcej niż jednego kandydata - drukowana jest na papierze koloru różowego i w prawym górnym rogu ma wycięte cztery umiejscowione w pionie otwory o średnicy 8 mm lub zamiast wyciętych otworów ma ścięty prawy górny róg; może być jedną kartą zadrukowaną jednostronnie, formatu A4 lub składać się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych kart formatu A4;

2) w których głosuje się na jednego kandydata - drukowana jest na papierze koloru różowego i jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5, a w prawym górnym rogu ma wycięte cztery umiejscowione w pionie otwory o średnicy 8 mm lub zamiast wyciętych otworów ma ścięty prawy górny róg;

3) w głosowaniu ponownym - drukowana jest na papierze koloru różowego i jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5, a w prawym górnym rogu ma wycięty otwór o średnicy 8 mm lub zamiast wyciętego otworu ma ścięty prawy górny róg.

5. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem "x" są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

6. Po oddaniu głosu należy kartę lub karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej "Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na karty do głosowania spowoduje, że karty do głosowania w niej się znajdujące nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

7. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

8. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, oświadczenie podpisuje za niego inna osoba przez niego upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu; w takim przypadku osoba upoważniona wpisuje również nazwę miejscowości i datę sporządzenia oświadczenia. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta lub karty do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

9. Kopertę zwrotną należy zakleić i osobiście, okazując dokument tożsamości, nadać w placówce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji wyborczej, najpóźniej:

1) w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, na który zarządzono wybory, tj. dnia ... **) - w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców;

2) w trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień, na który zarządzono wybory, tj. dnia ...**) - w dowolnej placówce pocztowej Poczty Polskiej.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna, w momencie doręczenia albo odbierania pakietu wyborczego, zgłosiła potrzebę odbioru od niej koperty zwrotnej, pracownik Poczty Polskiej odbiera tę kopertę najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, na który zarządzono wybory, tj. dnia ... . **)

10. Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do urzędu gminy, do którego zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, w godzinach jego urzędowania. Wyborca może także w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej wskazanej na kopercie zwrotnej.

*) Należy pamiętać, że wyborca głosujący korespondencyjnie do jednej koperty na karty do głosowania wkłada wszystkie karty do głosowania w tych wyborach.*)

______

Pouczenie dla urzędu gminy (nie drukować na instrukcji):

1. W przypadku wyborów w toku kadencji w miejsce pkt 2-4 należy wpisać informację na temat karty do głosowania używanej w danych wyborach i odpowiednio zmienić numerację pozostałych punktów.

2. W przypadku gdy wybierany jest tylko jeden organ:

1) zdanie oznaczone "*)" należy pominąć;

2) w miejscach, w których mowa jest o "karcie lub kartach do głosowania" oraz o "nakładce lub nakładkach na kartę" należy użyć tylko liczby pojedynczej.

3. W miejscu oznaczonym "*)" należy wpisać dokładną datę.