Monitor Polski

M.P.2018.569

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 191f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 567 i 568) w pkt II po ppkt 4 dodaje się ppkt 4a w brzmieniu:

"4a. Za wykonywanie zadań, o których mowa w pkt I ppkt 1, przed dniem zarządzenia właściwych wyborów, urzędnikowi wyborczemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez komisarza wyborczego, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż ustalona zgodnie z pkt 2.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.