Zmiana uchwały w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Monitor Polski

M.P.2018.528

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Na podstawie art. 191c § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. poz. 526 i 527) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Urzędników wyborczych powołuje się w liczbie:

1) jednego w gminach do 5000 mieszkańców;

2) dwóch w gminach do 50 000 mieszkańców i po jednym na każde kolejne rozpoczęte 50 000 mieszkańców, lecz nie więcej niż 7.";

2)
w § 3 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor delegatury przyjmuje zgłoszenia, które otrzymał najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2018 r.".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.