Monitor Polski

M.P.2015.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 154 § 7 i art. 155 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 651) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Uchwałę stosuje się odpowiednio w wyborach przeprowadzanych w toku kadencji, z tym że w wyborach tych członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych oraz osobom powołanym w skład inspekcji przysługują zryczałtowane diety w połowie wysokości określonej odpowiednio w § 6 ust. 1 i w § 8 ust. 1 pkt 2.

2. Jeżeli w wyborach przedterminowych organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzane jest głosowanie ponowne, członkom komisji i osobom powołanym w skład inspekcji przysługują, w związku z tym głosowaniem, zryczałtowane diety wysokości określonej w ust. 1.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.