Zmiana uchwały - Regulamin pracy Rady Ministrów. - M.P.2021.988 - OpenLEX

Zmiana uchwały - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2021.988

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2021 r.

UCHWAŁA Nr 135
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 października 2021 r.
zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów

W uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 61a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Szefa Rządowego Centrum Analiz o przedstawienie opinii Rządowego Centrum Analiz, zwanego dalej "Centrum Analiz", o projekcie ustawy w zakresie zgodności tego projektu z celami polityki Rządu oraz prognozowanymi skutkami społecznymi, gospodarczymi i prawnymi;";

2)
w § 61a w ust. 3 w pkt 4, w § 63 w ust. 1a, 2, 3, 3a i 4, w § 65 w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 2 w pkt 3 oraz w § 152a wyraz "CAS" zastępuje się wyrazami "Centrum Analiz";
3)
w § 63 w ust. 1a, w § 152 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b oraz w § 155 w ust. 2 wyrazy "Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych" zastępuje się wyrazami "Szef Rządowego Centrum Analiz".
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2016 r. poz. 1204, z 2018 r. poz. 114 i 278, z 2019 r. poz. 137 i 1192 oraz z 2020 r. poz. 1113.