§ 2. - Zmiana uchwały - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2020.1113

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2020 r.
§  2. 
1. 
Do wniosków o wprowadzenie projektu dokumentu rządowego do właściwego wykazu prac legislacyjnych albo do wykazu prac programowych Rady Ministrów, które zostały złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życia niniejszej uchwały, stosuje się przepisy uchwały zmienianej w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.
2. 
Do projektów dokumentów rządowych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zostały wprowadzone do właściwego wykazu prac legislacyjnych albo do wykazu prac programowych Rady Ministrów, stosuje się przepisy uchwały zmienianej w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
Do projektu ustawy nierozpatrzonego przez Stały Komitet Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepis § 61a uchwały zmienianej w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.
4. 
Do wydawania opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektów dokumentów rządowych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zostały przekazane ministrowi właściwemu do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zgodnie z § 35 ust. 1, § 62, § 80b ust. 2 albo § 85, stosuje się przepisy uchwały zmienianej w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.