Zmiana uchwały - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2020.1113

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 175
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204, z 2018 r. poz. 114 i 278 oraz z 2019 r. poz. 137 i 1192) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W rozumieniu niniejszej uchwały projektem dokumentu rządowego jest także projekt innego dokumentu, w szczególności strategii, programu, sprawozdania, informacji, stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy lub innego stanowiska, przewidzianego w obowiązujących przepisach, zleconego przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów albo przygotowywanego za jego zgodą w celu przedstawienia Radzie Ministrów.";

2)
w § 20 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Prezes Rządowego Centrum Legislacji, ";

3)
w § 24 w ust. 3 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "oraz projektu założeń projektu ustawy";
4)
§ 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. Organ wnioskujący składa wniosek o wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów:

1) projektu ustawy;

2) projektu rozporządzenia Rady Ministrów;

3) projektu innego dokumentu rządowego, dotyczącego planowanych działań Rady Ministrów, w szczególności strategii albo programu.";

5)
w § 25a:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek o wprowadzenie projektu, o którym mowa w § 25, do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów rozpatruje Zespół do spraw Programowania Prac Rządu.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do wniosku o wprowadzenie projektu, o którym mowa w § 25, do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów dołącza się:

1) ocenę przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych - jeżeli wniosek dotyczy projektu, o którym mowa w § 25 pkt 1 albo 2;

2) projekt dokumentu rządowego - jeżeli wniosek dotyczy projektu, o którym mowa w § 25 pkt 2 albo 3.";

6)
po § 25a dodaje się § 25aa w brzmieniu:

"§ 25aa. 1. W toku rozpatrywania wniosku o wprowadzenie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Zespół do spraw Programowania Prac Rządu może postanowić o powierzeniu opracowania projektu ustawy innemu podmiotowi niż organ wnioskujący, w szczególności Rządowemu Centrum Legislacji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wnioskujący współpracuje z podmiotem, któremu powierzono opracowanie projektu ustawy, i udziela mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów oraz przekazywanie szczegółowych propozycji rozwiązań niezbędnych do opracowania projektu.

3. Po opracowaniu projektu ustawy podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje projekt organowi wnioskującemu.

4. Organ wnioskujący kieruje projekt ustawy opracowany przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, do dalszych prac legislacyjnych po jego uzupełnieniu zgodnie z wymogami określonymi niniejszą uchwałą, w szczególności po sporządzeniu i dołączeniu do projektu ustawy jego uzasadnienia wraz z oceną skutków regulacji przedstawiającą wyniki oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych.

5. Zmiany w projekcie ustawy opracowanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, organ wnioskujący wprowadza we współpracy z tym podmiotem.";

7)
w § 28:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz odrębną część projektu założeń projektu ustawy",
b)
w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "projektu założeń projektu ustawy oraz",
c)
w ust. 4 skreśla się wyrazy "projektu założeń projektu ustawy, ";
8)
w § 29 w ust. 2 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "lub projekt założeń projektu ustawy";
9)
uchyla się § 33 a;
10)
w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Projekt aktu normatywnego podlega również uzgodnieniom pod względem prawnym z Rządowym Centrum Legislacji.";

11)
w § 36 w ust. 1 skreśla się wyrazy "projektu założeń projektu ustawy, ";
12)
w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Projekt aktu normatywnego o szczególnie istotnych skutkach prawnych, społecznych lub gospodarczych kieruje się do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów. W celu uzyskania opinii organ wnioskujący występuje z wnioskiem do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji o skierowanie projektu do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną.";

13)
w § 39 uchyla się ust. 2;
14)
§ 42 otrzymuje brzmienie:

"§ 42. 1. W ramach uzgodnień projektu aktu normatywnego koordynator OSR zajmuje stanowisko dotyczące OSR, w szczególności pod względem jej zakresu i zakresu konsultacji publicznych i opiniowania projektu, chyba że ocena została dokonana zgodnie z § 32. Przepis § 33 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. W ramach uzgodnień projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej albo projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przedstawia dodatkowo opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.

3. W przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej w opinii, o której mowa w ust. 2, wskazuje się również regulacje projektu, które wykraczają poza ten cel.

4. W przypadku projektu aktu normatywnego innego niż wymieniony w ust. 2 minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przedstawia opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, jeżeli wystąpi o to organ wnioskujący, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera uzasadnienie obejmujące wskazanie zagadnienia lub przepisów projektu, które wymagają dokonania oceny, oraz powodów, dla których powstały wątpliwości co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej.

6. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej może przedstawić opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu aktu normatywnego innego niż wymieniony w ust. 2, z własnej inicjatywy.";

15)
uchyla się § 42a;
16)
w § 52 w ust. 1 skreśla się wyrazy "projektu założeń projektu ustawy, ";
17)
§ 57 otrzymuje brzmienie:

"§ 57. Sekretarz właściwego komitetu udostępnia w RPL projekt ustawy albo rozporządzenia, stanowiący przedmiot prac komitetu, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.";

18)
w § 60:
a)
w ust. 2:
uchyla się pkt 1,
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w przypadku projektu ustawy opracowanego przez podmiot, o którym mowa w § 25aa ust. 1, informację o opracowaniu projektu ustawy przez ten podmiot wraz z wskazaniem nazwy podmiotu;",

b)
w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, jeżeli została przedstawiona zgodnie z § 42 ust. 2, 4 albo 6, wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii;";

19)
w § 61:
a)
w ust. 1a skreśla się wyrazy "projekt założeń projektu ustawy, ",
b)
uchyla się ust. 3;
20)
po § 61 dodaje się § 61a i § 61b w brzmieniu:

"§ 61a. 1. Przed zarządzeniem rozpatrzenia projektu ustawy przez Stały Komitet Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może wystąpić do:

1) Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów - Szefa Centrum Analiz Strategicznych o przedstawienie opinii Centrum Analiz Strategicznych, zwane dalej, "CAS", o projekcie ustawy w zakresie zgodności tego projektu z oceną przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych;

2) Prezesa Rządowego Centrum Legislacji o przedstawienie opinii o projekcie ustawy pod względem prawnym.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedstawia się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię.

3. Po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może:

1) zarządzić rozpatrzenie projektu ustawy przez Stały Komitet Rady Ministrów;

2) skierować projekt ustawy do rozpatrzenia przez właściwy komitet;

3) skierować projekt ustawy do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu w celu weryfikacji zasadności kontynuowania prac legislacyjnych nad projektem ustawy;

4) zwrócić projekt ustawy organowi wnioskującemu w celu przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień z CAS lub Rządowym Centrum Legislacji.

§ 61b. 1. Przed zarządzeniem rozpatrzenia projektu aktu normatywnego innego niż projekt ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej albo projekt rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej przez Stały Komitet Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może wystąpić do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o przekazanie opinii o zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej.

2. Opinię przedstawia się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię.

3. Opinię zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia tych uwag.

4. Jeżeli Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów zarządzi rozpatrzenie projektu, o którym mowa w ust. 1, przez Stały Komitet Rady Ministrów, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, wraz ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 3, osobom wchodzącym w skład Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń Komitetu wraz z projektem.";

21)
w § 63:
a)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych przedstawia opinię o projekcie dokumentu rządowego, sporządzoną przez CAS.",

b)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

1b. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przedstawia opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej albo projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Opinię, o której mowa w ust. 1b, wnosi się za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Opinię zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii.",

d)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Jeżeli analiza opinii CAS, opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej lub uwag zgłoszonych do projektu, lub analiza stanowisk zawartych w ustosunkowaniu się do opinii CAS, opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej lub tych uwag wskaże, że jest zasadne ponowne przeprowadzenie uzgodnień w całości lub w określonym zakresie, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu, zobowiązując go do ich przeprowadzenia, w szczególności może zobowiązać go do zorganizowania konferencji uzgodnieniowej.",

e)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Opinię CAS, opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej i uwagi zgłoszone do projektu oraz ustosunkowanie się do tych opinii i uwag przekazuje się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przepisy § 60a ust. 2 i 3 stosuje się.";

22)
w § 68 w ust. 3 skreśla się wyrazy "projektu założeń projektu ustawy lub";
23)
§ 70 otrzymuje brzmienie:

"§ 70. Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów udostępnia w RPL projekt ustawy albo rozporządzenia, stanowiący przedmiot prac Komitetu, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.";

24)
w § 72:
a)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, jeżeli została przedstawiona zgodnie z § 42 ust. 2, 4 albo 6, § 61b ust. 1 albo § 63 ust. 1b;",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli do projektu aktu normatywnego, innego niż projekt ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej albo projekt rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej, nie wydano opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji może wystąpić do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o przekazanie takiej opinii.";

25)
uchyla się § 79a;
26)
§ 80 otrzymuje brzmienie:

"§ 80. 1. Rządowe Centrum Legislacji udostępnia w RPL projekt ustawy albo rozporządzenia, skierowany z wnioskiem o rozpatrzenie przez komisję prawniczą, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.

2. Rządowe Centrum Legislacji udostępnia w RPL protokół z posiedzenia komisji prawniczej albo informację o zwolnieniu projektu ustawy albo projektu rozporządzenia z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą, nie później niż w terminie 5 dni od dnia rozpatrzenia projektu albo zwolnienia projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję.";

27)
w § 80a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do wniosku o potwierdzenie projektu ustawy albo projektu rozporządzenia organ wnioskujący załącza informację o:

1) zgodności projektu z ustaleniami komisji prawniczej albo zwolnieniu projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą;

2) zmianach wprowadzonych w projekcie wykraczających poza zakres ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów.";

28)
w § 80b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Potwierdzenie projektu ustawy albo projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów następuje przez akceptację jego treści.";

29)
uchyla się § 80c;
30)
w § 83 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, jeżeli została przedstawiona zgodnie z § 42 ust. 2, 4, albo 6, § 61b ust. 1, § 63 ust. 1b albo § 72 ust. 4, wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii;";

31)
w § 84 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sekretarz Rady Ministrów może wystąpić do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o przekazanie Radzie Ministrów za jego pośrednictwem opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu aktu normatywnego innego niż projekt ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej albo projekt rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej. Opinię zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia tych uwag.";

32)
w § 86:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przedstawia opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej albo projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uwagi do projektu oraz opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej wnosi się za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Opinię, o której mowa w ust. 1a, zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii.",

d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, uwagi zgłoszone do projektu oraz ustosunkowanie się do uwag przekazuje się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przepisy § 60a ust. 2 i 3 stosuje się.";

33)
w § 92 w ust. 3 skreśla się wyrazy "projektu założeń projektu ustawy lub";
34)
§ 97 otrzymuje brzmienie:

"§ 97. Sekretarz Rady Ministrów udostępnia w RPL projekt ustawy albo rozporządzenia Rady Ministrów, stanowiący przedmiot prac Rady Ministrów, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.";

35)
uchyla się § 129a;
36)
§ 132a otrzymuje brzmienie:

"§ 132a. Opracowanie oraz skierowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania następuje po wpisaniu projektu do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów. Przepisy § 25a ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.";

37)
w § 140 skreśla się wyrazy "i § 79a";
38)
w § 152 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) Prezes Rządowego Centrum Legislacji;";

39)
po § 152 dodaje się § 152a w brzmieniu:

"§ 152a. Prezes Rady Ministrów może wystąpić do CAS o przygotowanie OSR ex post wybranej ustawy.";

40)
w § 156b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister lub centralny organ administracji rządowej przedstawia opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez Rządowe Centrum Legislacji. Wyznaczając termin na przedstawienie opinii, Rządowe Centrum Legislacji uwzględnia termin na przedstawienie stanowiska wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny.";

41)
w § 156c ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Projekt stanowiska Rządowe Centrum Legislacji przesyła do akceptacji ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej, o których mowa w § 156b ust. 2 i 3.".

1. 
Do wniosków o wprowadzenie projektu dokumentu rządowego do właściwego wykazu prac legislacyjnych albo do wykazu prac programowych Rady Ministrów, które zostały złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życia niniejszej uchwały, stosuje się przepisy uchwały zmienianej w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.
2. 
Do projektów dokumentów rządowych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zostały wprowadzone do właściwego wykazu prac legislacyjnych albo do wykazu prac programowych Rady Ministrów, stosuje się przepisy uchwały zmienianej w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
Do projektu ustawy nierozpatrzonego przez Stały Komitet Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepis § 61a uchwały zmienianej w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.
4. 
Do wydawania opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektów dokumentów rządowych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zostały przekazane ministrowi właściwemu do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zgodnie z § 35 ust. 1, § 62, § 80b ust. 2 albo § 85, stosuje się przepisy uchwały zmienianej w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.