Monitor Polski

M.P.2016.494

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 62
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 5;
2) w § 12 w ust. 3 skreśla się wyrazy "lub uzupełniony";
3) w § 14 w ust. 3 skreśla się wyrazy "ustawowych i regulaminowych";
4) w § 16:
a) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Członek Rady Ministrów może zgłosić do Sekretarza Rady Ministrów zastrzeżenia do treści protokołu ustaleń, wraz z wnioskiem o jego sprostowanie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.",

b) w ust. 7 wyrazy "doręcza się" zastępuje się wyrazami "przekazuje się";
5) w § 25 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do wniosku o wprowadzenie do właściwego wykazu prac legislacyjnych projektu założeń projektu ustawy i projektu ustawy dołącza się wyniki oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, o której mowa w § 24 ust. 3. Przepisy § 28 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.";

6) w § 28:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odrębną część uzasadnienia projektu aktu normatywnego oraz odrębną część projektu założeń projektu ustawy stanowi ocena skutków regulacji, która przedstawia wyniki oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, o której mowa w § 24 ust. 3, zwana dalej "OSR".",

b) w ust. 2 w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "o których mowa w pkt 1, oraz" dodaje się wyrazy "wpływu projektu",
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. OSR projektu założeń projektu ustawy oraz projektu ustawy zawiera także:

1) zidentyfikowanie rozwiązywanego problemu;

2) określenie celu i istoty interwencji;

3) porównanie z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach.",

d) w ust. 4 wyrazy "OSR projektu ustawy" zastępuje się wyrazami "OSR projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy";
7) § 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. 1. Koordynację sporządzania OSR zapewnia:

1) wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów członek Rady Ministrów albo

2) wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów sekretarz albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo

3) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

- zwany dalej "koordynatorem OSR".

2. Na wniosek koordynatora OSR organ wnioskujący sporządza OSR do projektu dokumentu rządowego innego niż akt normatywny lub projekt założeń projektu ustawy. Przepisy dotyczące dokonywania oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych oraz sporządzania i dokonywania oceny OSR projektu aktu normatywnego stosuje się odpowiednio.

3. Koordynator OSR może sporządzić OSR do projektu dokumentu rządowego opracowanego przez inny organ wnioskujący, jeżeli ze względu na wagę dokumentu uzna to za uzasadnione lub sporządzenie takiej OSR poleci mu Prezes Rady Ministrów.";

8) użyte w § 32 w ust. 1 i 3, w § 33 w ust. 1 i 2 oraz w § 150 w ust. 2 w różnym przypadku wyrazy "Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "koordynator OSR";
9) po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu:

"§ 33a. Przepisy § 32 i § 33 stosuje się odpowiednio do projektu założeń projektu ustawy.";

10) w § 39 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do projektu założeń projektu ustawy. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy zasadne jest poinformowanie właściwych organów lub instytucji Unii Europejskiej o pracach nad wdrożeniem lub wykonaniem prawa Unii Europejskiej, przyjęte przez Radę Ministrów założenia projektu ustawy przedstawia się tym organom lub instytucjom.";

11) w § 42 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) koordynator OSR zajmuje stanowisko dotyczące OSR, w szczególności pod względem jej zakresu i zakresu konsultacji publicznych i opiniowania projektu, chyba że ocena została dokonana zgodnie z § 32; przepis § 33 ust. 1 stosuje się odpowiednio;";

12) po § 42 dodaje się § 42a w brzmieniu:

"§ 42a. W ramach uzgodnień projektu założeń projektu ustawy:

1) koordynator OSR zajmuje stanowisko dotyczące OSR, w szczególności pod względem jej zakresu i zakresu konsultacji publicznych i opiniowania projektu, chyba że ocena została dokonana zgodnie z § 32; przepis § 33 ust. 1 stosuje się odpowiednio;

2) minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przedstawia dodatkowo opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, jeżeli wystąpi o to organ wnioskujący, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.";

13) w § 60 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadku projektu ustawy opracowanego na podstawie założeń projektu ustawy - informację o dacie przyjęcia założeń przez Radę Ministrów;";

14) § 66 otrzymuje brzmienie:

"§ 66. Do czasu podjęcia przez Stały Komitet Rady Ministrów rozstrzygnięć, o których mowa w § 67, organ wnioskujący może wycofać projekt dokumentu rządowego z rozpatrzenia przez Komitet.";

15) § 89 otrzymuje brzmienie:

"§ 89. Do czasu podjęcia przez Radę Ministrów rozstrzygnięć, o których mowa w § 90, organ wnioskujący może wycofać projekt dokumentu rządowego z rozpatrzenia przez Radę Ministrów.";

16) w § 93 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadku projektu aktu normatywnego - organowi wnioskującemu lub innemu organowi w uzgodnieniu z Rządowym Centrum Legislacji i właściwą komórką organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo Rządowemu Centrum Legislacji w uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;";

17) § 97 otrzymuje brzmienie:

"§ 97. Sekretarz Rady Ministrów udostępnia w RPL projekt założeń projektu ustawy, projekt ustawy albo projekt rozporządzenia Rady Ministrów wniesiony do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem, a w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie założeń projektu ustawy - również tekst ostateczny założeń.";

18) w § 99 w pkt 2 w lit. a skreśla się wyrazy "innego niż projekt ustawy";
19) w dziale IV uchyla się rozdziały 1 i 2;
20) w dziale IV tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

"Projekt ustawy";

21) § 127 otrzymuje brzmienie:

"§ 127. Do postępowania z projektem ustawy stosuje się przepisy działu III ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego rozdziału.";

22) uchyla się § 128;
23) po § 129 dodaje się § 129a w brzmieniu:

"§ 129a. Kierując do uzgodnień lub wnosząc do rozpatrzenia projekt ustawy opracowany na podstawie założeń projektu ustawy, organ wnioskujący wskazuje i uzasadnia wszelkie zmiany dokonane w projekcie ustawy w stosunku do założeń projektu ustawy przyjętych przez Radę Ministrów.";

24) w § 152 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wynika to z OSR projektu ustawy przyjętego przez Radę Ministrów.";

25) w § 169 uchyla się ust. 2.
§  2. Do projektów dokumentów rządowych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zostały skierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania albo do rozpatrzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że:
1) w przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały nie zostało przedstawione stanowisko, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, § 107 ust. 2 pkt 1 i § 118 ust. 2 pkt 2 lit. a uchwały zmienianej w § 1, stanowisko to zajmuje podmiot, o którym mowa odpowiednio w § 42 ust. 1 pkt 1 albo w § 42a pkt 1 tej uchwały w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą;
2) do projektów dokumentów rządowych rozpatrywanych odpowiednio przez Stały Komitet Rady Ministrów lub przez Radę Ministrów po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy § 66, § 89 i § 93 uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.
§  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.