§ 1. - Zmiana uchwały - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2015.1063

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2015 r.
§  1.
W uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) po dziale V dodaje się dział Va w brzmieniu:

"Dział Va

Stanowisko w sprawie rozstrzyganej przez Trybunał Konstytucyjny

§ 156a. Rada Ministrów lub Prezes Rady Ministrów przedstawia stanowisko w sprawie rozstrzyganej przez Trybunał Konstytucyjny, zwane w niniejszym dziale "stanowiskiem", po doręczeniu zawiadomienia o przekazaniu do Trybunału wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej.

§ 156b. 1. Projekt stanowiska opracowuje Rządowe Centrum Legislacji.

2. Opracowując projekt stanowiska, Rządowe Centrum Legislacji zasięga opinii właściwego ministra lub centralnego organu administracji rządowej.

3. Jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem sprawy rozstrzyganej przez Trybunał Konstytucyjny, Rządowe Centrum Legislacji, opracowując projekt stanowiska, zasięga opinii:

1) ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w zakresie przepisów prawa Unii Europejskiej, sposobu implementacji, wykonania lub interpretacji tego prawa, lub orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

2) ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie zgodności przepisów aktu normatywnego z międzynarodowymi uregulowaniami dotyczącymi praw człowieka, w szczególności Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzoną w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z późn. zm.).

4. Minister lub centralny organ administracji rządowej przedstawia opinię w terminie 21 dni od dnia przekazania mu zawiadomienia, o którym mowa w § 156a, chyba że Rządowe Centrum Legislacji wyznaczy inny termin na jej przedstawienie. Wyznaczenie terminu do przedstawienia opinii krótszego niż 21 dni wymaga uzasadnienia.

§ 156c. 1. Projekt stanowiska nie podlega uzgodnieniom, konsultacjom publicznym lub opiniowaniu, rozpatrzeniu przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw ani rozpatrzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów, z wyjątkiem przypadku określonego w § 90 ust. 2.

2. Projekt stanowiska Rządowe Centrum Legislacji przesyła do akceptacji ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej, o których mowa w § 156b ust. 2 i 3, nie później niż na 7 dni przed jego przekazaniem do podpisu Prezesa Rady Ministrów.

3. Stanowisko jest podpisywane przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 156d. 1. Prezes Rady Ministrów z inicjatywy własnej albo na wniosek członka Rady Ministrów lub Prezesa Rządowego Centrum Legislacji może zarządzić rozpatrzenie projektu stanowiska przez Radę Ministrów. Do postępowania z projektem stanowiska wniesionym do rozpatrzenia przez Radę Ministrów stosuje się odpowiednio przepisy działu III rozdziału 7.

2. Do wniesienia projektu stanowiska do rozpatrzenia przez Radę Ministrów jest uprawniony Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

§ 156e. Stanowisko jest przesyłane do wiadomości ministra lub centralnego organu administracji rządowej, o których mowa w § 156b ust. 2 i 3.

§ 156f. 1. Stanowisko przedstawia na rozprawie upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów przedstawiciel wskazany przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

2. Jeżeli sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczy aktu normatywnego wydanego przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo ministra, do przedstawienia stanowiska Prezes Rady Ministrów upoważnia przedstawiciela wskazanego przez właściwego ministra lub centralny organ administracji rządowej. W sprawach innych niż określone w zdaniu pierwszym do przedstawiania stanowiska Prezes Rady Ministrów może upoważnić przedstawiciela wskazanego przez właściwego ministra lub centralny organ administracji rządowej.

3. Jeżeli zasięgano opinii, o których mowa w § 156b ust. 3, do przedstawienia stanowiska Prezes Rady Ministrów może upoważnić przedstawiciela wskazanego przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej lub ministra właściwego do spraw zagranicznych.

§ 156g. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do przedstawiania dodatkowego stanowiska Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozstrzyganej przez Trybunał Konstytucyjny oraz składania Trybunałowi wyjaśnień i informacji w tej sprawie.".