Monitor Polski

M.P.2016.966

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr 108/2016
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" (M.P. poz. 1165) w załączniku w części VII. Plan finansowy Programu w tabeli w wierszu drugim w kolumnie:
1) "Wydatki bieżące (w zł)" wyrazy "87 000 tys." zastępuje się wyrazami "72 000 tys.";
2) "Wydatki majątkowe (w zł)" wyrazy "163 000 tys." zastępuje się wyrazami "178 000 tys.".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.