Monitor Polski

M.P.1952.A-33.478

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1952 r.

UCHWAŁA Nr 272
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 kwietnia 1952 r.
w sprawie zmiany tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Przemysłu Chemicznego.

§  1. Ministerstwu Przemysłu Chemicznego nadaje się strukturę organizacyjną w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§  2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Chemicznego (Monitor Polski z 1950 r. Nr A-135, poz. 1751 i z 1951 r. Nr A-15, poz. 208).
§  3. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Przemysłu Chemicznego.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MINISTERSTWA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

§ 1. W skład Ministerstwa Przemysłu Chemicznego wchodzą:
1. Gabinet Ministra

Departament Kadr

Departament Kontroli

Departament Budżetowo-Gospodarczy

Departament Planowania

Departament Produkcji

Departament Techniki

Departament Głównego Mechanika i Energetyka

Departament Zatrudnienia i Płac

Departament Finansowy

Departament Księgowości

Departament Inwestycji

Departament Szkolenia Zawodowego

Departament Transportu

Samodzielny Wydział Współpracy Gospodarczej

Samodzielny Wydział Bezpieczeństwa Ruchu i Techniki Przeciwpożarowej

Samodzielny Wydział Geologiczno-Górniczy.

2. Centralny Zarząd Przemysłu Nieorganicznego

Centralny Zarząd Przemysłu Farmaceutycznego

Centralny Zarząd Przemysłu Kwasu Siarkowego i Nawozów Fosforowych

Centralny Zarząd Przemysłu "Erg"

Centralny Zarząd Przemysłu Barwników i Półproduktów

Centralny Zarząd Przemysłu Syntezy Chemicznej

Centralny Zarząd Przemysłu Gumowego

Centralny Zarząd Przemysłu Włókien Sztucznych

Centralny Zarząd Przemysłu Papierniczego

Centralny Zarząd Budowy Zakładów Chemicznych

Zarząd Przemysłu Farb i Lakierów

Zarząd Przemysłu Gazów Technicznych

Centralny Zarząd Zaopatrzenia

Centralny Zarząd Zbytu.

§  2. Ponadto Ministerstwu Przemysłu Chemicznego podlegają:

Biuro Projektów i Studiów Przemysłu Chemicznego

Instytut Chemii Ogólnej

Instytut Tworzyw Sztucznych.

§  3. Gabinet Ministra składa się z:

Wydziału Prezydialnego

Wydziału Prawnego

Kancelarii Tajnej.

§  4. Departament Kadr składa się z:

Wydziału Osobowego

Wydziału Kadr Terenowych

Wydziału Ewidencji

Wydziału Doboru Kadr

Wydziału V.

§  5. Departament Kontroli składa się z:

Wydziału Planowania i Organizacji Kontroli

Wydziału Analitycznego I

Wydziału Analitycznego II

Wydziału Kontroli I

Wydziału Kontroli II

Ekspozytury Departamentu Kontroli w Gliwicach

Ekspozytury Departamentu Kontroli w Łodzi

Ekspozytury Departamentu Kontroli w Poznaniu.

§  6. Departament Budżetowo-Gospodarczy składa się z:

Wydziału Budżetów Administracyjnych

Wydziału Budżetowo-Rachunkowego

Wydziału Gospodarczego

Kancelarii Głównej

Biblioteki.

§  7. Departament Planowania składa się z:

Wydziału Planów Wieloletnich

Wydziału Koordynacji i Metodologii Planowania

Wydziału Planowania Przemysłu I

Wydziału Planowania Przemyślu II

Wydziału Planowania Przemysłu III

Wydziału Kosztów Własnych i Cen

Wydziału Sprawozdawczości i Statystyki.

§  8. Departament Produkcji składa się z:

Wydziału Produkcji I

Wydziału Produkcji II

Wydziału Produkcji III.

§  9. Departament Techniki składa się z:

Wydziału Planów Technicznych

Wydziału Wynalazczości i Racjonalizacji

Wydziału Norm i Standartów I

Wydziału Norm i Standartów II

Wydziału Norm i Standartów III

Wydziału Instytutów Naukowo-Badawczych

Wydziału Kontroli Technicznej.

§  10. Departament Głównego Mechanika i Energetyka składa się z:

Wydziału Maszyn i Urządzeń

Wydziału Remontów

Wydziału Warsztatów

Wydziału Energetycznego.

§  11. Departament Zatrudnienia i Płac składa się z:

Wydziału Zatrudnienia

Wydziału Norm Pracy i Współzawodnictwa

Wydziału Płac

Wydziału Socjalnego

Wydziału Zaopatrzenia Robotniczego

Wydziału Organizacyjnego.

§  12. Departament Finansowy składa się z:

Wydziału Planów Finansowych

Wydziału Finansowania Produkcji i Obrotu Towarowego

Wydziału Finansowania Inwestycji i Kapitalnych Remontów

Samodzielnego Referatu Dewizowego.

§  13. Departament Księgowości składa się z:

Wydziału Organizacji i Rewizji Rachunkowości

Wydziału Sprawozdawczości Finansowej.

§  14. Departament Inwestycji składa się z:

Wydziału Planowania Inwestycji

Wydziału Wykonawstwa Inwestycyjnego

Wydziału Zaopatrzenia Inwestycyjnego

Wydziału Dokumentacji Technicznej

Wydziału Kompletnych Dostaw

Wydziału Inspekcji Inwestycyjnej.

§  15. Departament Szkolenia Zawodowego składa się z:

Wydziału Planowania Szkolnictwa

Wydziału Szkół i Kursów

Wydziału Szkolenia Wewnątrzzakładowego

Wydziału Programów i Podręczników

Wydziału Budżetowo-Gospodarczego Szkolnictwa

Wydziału Personalnego.

§  16. Departament Transportu składa się z:

Wydziału Planowania Transportu i Sprawozdawczości

Wydziału Transportu Wodnego i Kolejowego

Wydziału Transportu Drogowego

Wydziału Transportu Wewnątrzzakładowego.

§  17. W skład departamentów wymienionych w §§ 4-16 wchodzą sekretariaty, które obejmują następujące sprawy:
a) sporządzanie planu prac i sprawozdań ogólnych z działalności departamentu,
b) kontrola terminowości i załatwiania spraw departamentu,
c) prowadzenie sekretariatu departamentu, przyjmowanie i rozdział poczty,
d) zaopatrzenie wydziałów i samodzielnych referatów departamentu w potrzebny sprzęt, urządzenia i materiały biurowe,
e) sprawy personalne pracowników departamentu,
f) załatwianie spraw doraźnych, zleconych przez dyrektora departamentu.
§  18. Szczegółowy podział czynności pomiędzy departamenty, samodzielne wydziały, wydziały, samodzielne referaty i referaty ustali Minister Przemysłu Chemicznego.