Monitor Polski

M.P.2015.1179

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 grudnia 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza się, że:
1) zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 został zamieszczony na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: http://www.polskawschodnia.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
2) zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 jest stosowany od dnia 5 listopada 2015 r.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240 i 1767) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.