Zmiana stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót remontowo-budowlanych.

Monitor Polski

M.P.1957.29.196

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1957 r.

ZARZĄDZENIE NR 79
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 1957 r.
w sprawie zmiany stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót remontowo budowlanych.

Na podstawie § 2 uchwały nr 1059 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 9, poz. 123) zarządza się, co następuje:
1.
Zatwierdza się stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót remontowo-budowlanych z zakresu budownictwa ogólnego oraz z zakresu wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w wysokości 24% sumy kosztów bezpośrednich, ustalonej zgodnie z ust. 2.
2.
Określone w ust. 1 stawki narzutów stosuje się przy opracowywaniu kosztorysów na poziomie cen obowiązujących w 1956 r. na podstawie cennika nr 51 - A/56 robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych oraz - w przypadkach przewidzianych w tym cenniku - na podstawie katalogów scalonych norm kosztorysowych.
3. 1
Do robót wymienionych w ust. 1, liczonych według cen obowiązujących w 1957 r., stosuje się stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie w wysokości 18%.
4. 2
Stawki narzutów określone w ust. 1 stosuje się zarówno do robót wykonywanych systemem zleceniowym, jak i systemem gospodarczym.
Do robót remontowo-budowlanych z zakresu innego niż wymieniony w § 1 ust. 1 należy stosować zgodnie z uwagą 3 załącznika do uchwały nr 1059 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. (Monitor Polski z 1956 r. Nr 9, poz. 123) stawki narzutów ustalone dla odpowiednich rodzajów budownictwa.
Budowlane spółdzielnie pracy oraz rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu w zakresie wykonywanych robót remontowo-budowlanych, oprócz narzutów określonych w § 1 ust. 1, mogą stosować dodatkowe narzuty w wysokości ustalonej przez Zarząd Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów.
Przepisy niniejszego zarządzenia nie dotyczą rolniczych spółdzielni produkcyjnych, dla których zagadnienie to regulują odrębne przepisy.
1.
Co do robót określonych w § 1 ust. 1, wykonywanych po dniu 1 stycznia 1957 r., a dotychczas nie rozliczonych, oraz co do robót będących w toku kosztorysy opracowane z zastosowaniem stawek narzutów na koszty bezpośrednie zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 1059 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. powinny być przeliczone przy zastosowaniu stawki ustalonej niniejszym zarządzeniem.
2.
Roboty zakończone i rozliczone przy zastosowaniu stawek przewidzianych w załączniku do uchwały nr 1059 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. nie podlegają przeliczeniu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1957 r.
1 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 4 pkt 1 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 września 1957 r. (M.P.57.79.478) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 1957 r.
2 § 1 ust. 4 według numeracji ustalonej przez § 4 pkt 2 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 września 1957 r. (M.P.57.79.478) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 1957 r.
3 § 3 zmieniony przez § 4 pkt 3 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 września 1957 r. (M.P.57.79.478) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 1957 r.