Monitor Polski

M.P.1953.A-15.209

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

UCHWAŁA NR 55
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 1953 r.
zmieniająca stawki dodatku przejściowego za brak mieszkań.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. Nr 7, poz. 39) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwałach Rady Ministrów (Prezydium Rządu), wydanych przed dniem 3 stycznia 1953 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego za brak mieszkań, wysokość tego dodatku ustala się na 22 złote, z wyjątkiem uchwały nr 926 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1952 r. (Monitor Polski Nr A-97, poz. 1487), w której dodatek ten ustala się na 14 zł.
§  2. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministrowi Finansów oraz zainteresowanym ministrom.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.