Zmiana statutu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.

Monitor Polski

M.P.1964.27.120

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 1964 r.

UCHWAŁA Nr 111
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 kwietnia 1964 r.
w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.

Na podstawie art. 17 dekretu z dnia 28 września 1949 r. o utworzeniu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego (Dz. U. Nr 53, poz. 403) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W statucie Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, stanowiącym załącznik do uchwały nr 149 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego (Monitor Polski Nr 41, poz. 187), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zatwierdzanie sprawozdań z czynności Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej";

b)
pkt 5 skreśla się;
c)
dotychczasowe pkt 6, 7 i 8 otrzymują kolejną numerację 5, 6, i 7;
2)
w § 4 wyrazy "w lutym" zastępuje się wyrazami "najpóźniej w maju";
3)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Porządek obrad zwyczajnego Ogólnego Zebrania obejmuje: sprawozdanie z czynności Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej, uchwalenie wytycznych do planu pracy oraz wybory Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej.";

4)
w § 7 ust. 1 po wyrazach "przy Radzie Ministrów" wstawia się przecinek oraz dodaje wyrazy "Przewodniczącego Komitetu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą przy Radzie Ministrów, Prezesa Głównej Komisji Arbitrażowej", a po wyrazie "Żeglugi" stawia się kropkę i skreśla z dotychczasowego brzmienia pozostałe wyrazy;
5)
w § 16:
a)
w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) uchwalanie budżetów oraz zatwierdzanie zamknięć rachunkowych";

b)
w ust. 1 pkt 8 skreśla się;
c)
w ust. 1 dotychczasowe pkt 9 i 10 otrzymują kolejną numerację 8 i 9;
d)
w ust. 1 dotychczasowy pkt 11 oznacza się jako 10 i otrzymuje brzmienie:

"10) tworzenie i zwijanie oddziałów, przedstawicielstw oraz innych jednostek organizacyjnych powoływanych do wykonywania zadań statutowych";

e)
w ust. 1 dotychczasowy pkt 12 skreśla się;
f)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uchwały w sprawach przewidzianych w ust. 1 pkt 8, 9 i 10 wymagają zatwierdzenia Ministra Handlu Zagranicznego.";

6)
w § 19 ust. 1 skreśla się wyraz "miesięcznych";
7)
w § 26 ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rozstrzyganie zgłoszeń o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Izby, zaliczanie członków do grup składkowych i przedstawianie uchwał w powyższych sprawach Ministrowi Handlu Zagranicznego do zatwierdzenia,";

b)
w pkt 2 wyrazy "Ogólnemu Zebraniu" zastępuje się wyrazem "Radzie";
c)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przenoszenie kredytów między poszczególnymi paragrafami budżetu Izby, z wyjątkiem przeniesień w budżecie Izby i planach finansowych jednostek wyodrębnionych, jeżeli przeniesienia te powodują zwiększenie wydatków osobowych,";

d)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej, zakresu działania i zasad organizacji finansowej dla biur Izby, oddziałów, przedstawicielstw oraz innych jednostek wyodrębnionych Izby,";

8)
w § 28 wyrazy "raz na dwa tygodnie, w dniu ustalonym" zastępuje się wyrazami "w dniach ustalonych";
9)
w § 31:
a)
w ust. 1 po wyrazach "Ogólnemu Zebraniu" skreśla się kropkę i dodaje wyrazy "i Radzie.";
b)
ust. 4 skreśla się:
c)
dotychczasowy ust. 5 otrzymuje kolejną numerację 4;
10)
w § 38 ust. 1 wyrazy "w ciągu 2 tygodni" zastępuje się wyrazami "na najbliższym posiedzeniu";
11)
§§ 39-43 otrzymują następujące brzmienie:

"§ 39. Ustalanie systemu finansowego dla Izby wymaga uchwały Prezydium, zatwierdzonej przez Ministra Handlu Zagranicznego w porozumieniu z Ministrem Finansów.

§ 40. 1. Budżet ustala się na okres roku kalendarzowego. Budżet Izby obejmuje także wyniki działalności gospodarczej jednostek wyodrębnionych, prowadzonych na zasadach rozrachunku gospodarczego.

2. W razie powstania nowych agend Izby lub rozszerzenia działalności Izby w ciągu roku, które wymaga zwiększenia budżetu, Prezydium przedstawia Radzie projekty zmian budżetu.

3. Prezes Izby przedstawia Ministrowi Handlu Zagranicznego, zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną i uchwalone przez Radę:

1) projekt budżetu rocznego - w terminie do dnia 30 listopada,

2) projekty zmian budżetu - w ciągu 2 tygodni po ich uchwaleniu.

§ 41. 1. Przenoszenie kredytów między poszczególnymi paragrafami budżetu wymaga uchwały Prezydium.

2. Dokonywanie w budżecie Izby i planach finansowych jednostek wyodrębnionych zmian powodujących zwiększenie wydatków osobowych wymaga uchwały Prezydium zatwierdzonej przez Ministra Handlu Zagranicznego w porozumieniu z Ministrem Finansów.

§ 42. 1. Członkowie zwyczajni Izby opłacają składki w wysokości ustalonej przez Ministra Handlu Zagranicznego na wniosek Prezydium.

2. Składki są płatne z góry w równych ratach kwartalnych do końca kwartału, w którym ustało członkostwo.

§ 43. Członkowie Izby korzystają w zasadzie bezpłatnie ze świadczeń Izby nie objętych taryfami. Prezydium może ustalić odpłatność niektórych świadczeń do wysokości kosztów własnych.";

12)
w § 46:
a)
w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Rada oddziału wybiera spośród siebie Prezydium.";

b)
w ust. 5 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) opiniowanie projektów budżetu oddziału,";

13)
w § 52 liczbę "15" zastępuje się liczbą "31";
14)
w § 57 wyrazy "Członkowie Rady otrzymują" zastępuje się wyrazami "Członkom Rady wysyła się".
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Handlu Zagranicznego.
Upoważnia się Ministra Handlu Zagranicznego do ogłoszenia w Monitorze Polskim jednolitego tekstu statutu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.