Monitor Polski

M.P.1951.A-103.1498

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 1951 r.

UCHWAŁA NR 887
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1951 r.
w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Komunalnej.

§  1. W załączniku do uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Komunalnej (Monitor Polski Nr A-29, poz. 371) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 po wyrazach: "Departamentu Zatrudnienia, Pracy i Płac" dodaje się wyrazy: "Departamentu Publicznej Gospodarki Lokalami",
2) w § 2 skreśla się wyrazy: "Kancelarii Głównej",
3) w § 3 po wyrazach: "Wydziału Gospodarczego" dodaje się wyrazy: "Kancelarii Głównej",
4) w § 9 skreśla się wyrazy: "Wydziału Publicznej Gospodarki Lokalami" oraz wyrazy: "Wydziału Hoteli",
5) po § 9 dodaje się nowy paragraf "9a" w brzmieniu:

"§ 9a.

Departament Publicznej Gospodarki Lokalami składa się z:

Wydziału Polityki Lokalowej,

Wydziału Orzecznictwa.".

§  2. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Gospodarki Komunalnej.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.