Monitor Polski

M.P.2018.651

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego

Na podstawie art. 188 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) uchwala się, co następuje:
§  1.  W statucie Krajowego Biura Wyborczego stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu (M.P. poz. 253, z 2015 r. poz. 487, z 2016 r. poz. 1009 oraz z 2018 r. poz. 380 i 381) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Szefa Krajowego Biura Wyborczego wykonuje Państwowa Komisja Wyborcza.";

2) w § 5:
a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) Zespół Zamówień Publicznych.",

b) w ust. 1a:
uchyla się pkt 2a,
po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) inspektora ochrony danych;

3b) do spraw systemu Wsparcie Organów Wyborczych;".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.