Monitor Polski

M.P.2018.381

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego

Na podstawie art. 188 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) uchwala się, co następuje:
§  1.  W statucie Krajowego Biura Wyborczego stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu (M.P. poz. 253, z 2015 r. poz. 487, z 2016 r. poz. 1009 oraz z 2018 r. poz. 380) po § 8a dodaje się § 8b w brzmieniu:

"§ 8b. Zmiana na stanowisku dyrektora zespołu lub dyrektora delegatury następuje po uzgodnieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.