Monitor Polski

M.P.2008.13.136

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 28 stycznia 2008 r.
w sprawie zmiany siedziby Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego "Głos Nadziei"

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481, z późn. zm.2)) ogłasza się, że uchwałą Rady Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2007 r. nr RK 334/XXI/2007 zmieniona została siedziba Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego "Głos Nadziei" z dotychczasowej: ul. 1 Maja 39, 05-807 Podkowa Leśna, na: ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.