Monitor Polski

M.P.2020.306

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2020 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art.  1. 

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M.P. z 2018 r. poz. 846) w art. 80 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. W szczególnie uzasadnionych wypadkach wynikających z zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego Marszałek Senatu może zadecydować o skróceniu terminów, o których mowa w ust. 1.".

Art.  2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.