Monitor Polski

M.P.2018.572

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art.  1. 

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M.P. z 2017 r. poz. 827 oraz z 2018 r. poz. 18, 176 i 297) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 39 w ust. 6 skreśla się wyrazy "przeprowadzonego przy użyciu kart do głosowania";
2) w art. 53:
a) w ust. 2 skreśla się wyrazy ", z wyjątkiem art. 96c ust. 1",
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadkach określonych w Regulaminie Senatu głosowanie odbywa się przy użyciu kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem senatora (głosowanie imienne).",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na wniosek Marszałka Senatu lub co najmniej 20 senatorów:

1) głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym zarządzeniu przez Marszałka Senatu obliczenia głosów przez sekretarzy Senatu, albo

2) odbywa się głosowanie imienne.";

3) w art. 96c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Senat wybiera ławników Sądu Najwyższego w głosowaniu imiennym.".

Art.  2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.