Monitor Polski

M.P.2018.176

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2018 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art.  1. 

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M.P. z 2017 r. poz. 827 oraz z 2018 r. poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 i 3 skreśla się wyrazy "w głosowaniu tajnym,";
2) w art. 7 w ust. 1 skreśla się wyrazy "w głosowaniu tajnym,";
3) w art. 22 w ust. 5 w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz głosowań tajnych";
4) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Senat rozstrzyga o tajności obrad bez udziału publiczności i przedstawicieli prasy, radia i telewizji, po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku - bez debaty.";

5) w art. 53:
a) uchyla się ust. 6 i 7,
b) w ust. 8 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "oraz głosowania tajnego";
6) w art. 62 w ust. 5 skreśla się zdanie drugie.
Art.  2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.