Monitor Polski

M.P.2016.1220

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art.  1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M.P. z 2016 r. poz. 824) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:

"Art. 37a. 1. Udostępnianie przez Senat informacji o środowisku i jego ochronie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przepisy art. 37 stosuje się odpowiednio.";

2) dotychczasowy art. 37a oznacza się jako art. 37b;
3) w art. 45 w pkt 3 po wyrazach "Krajową Radę Radiofonii i Telewizji" dodaje się wyrazy ", Radę Mediów Narodowych";
4) tytuł działu IXb otrzymuje brzmienie:

"Postępowanie w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz informacji o działalności Rady Mediów Narodowych";

5) po art. 85g dodaje się art. 85h w brzmieniu:

"Art. 85h. 1. Informację o działalności Rady Mediów Narodowych przesyła się do właściwej komisji, która po jej rozpatrzeniu przedstawia Senatowi projekt uchwały o jej przyjęciu albo odrzuceniu. Uchwała może zawierać uwagi do informacji.

2. Senat rozpatruje informację, o której mowa w ust. 1, łącznie ze sprawozdaniem, o którym mowa w art. 85g ust. 1.

3. Przepisy art. 85g ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.".

Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.