Art. 1. - Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2022.560

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  1. 

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2021 r. poz. 483, 607, 888 i 1020) w art. 125:

1)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Projekt uchwały o odrzuceniu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera uzasadnienie.";

2)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Uchwała o odrzuceniu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera uzasadnienie.".