Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2017.420

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

"Art. 31a. 1. Sejm powołuje i odwołuje członków Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

2. Wnioski w sprawie powołania lub odwołania przez Sejm członków komisji, o której mowa w ust. 1, mogą zgłaszać Marszałek Sejmu albo co najmniej 15 posłów.

3. Do powołania lub odwołania przez Sejm członków komisji, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 4 ust. 2 zdanie drugie, art. 30 ust. 2, ust. 3 pkt 2, 4 i 5 i ust. 4-9 oraz art. 31 ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.".

Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 maja 2017 r.