Monitor Polski

M.P.2017.262

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1. 

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 34:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W uzasadnieniu projektu ustawy, który dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, jako odrębną część uzasadnienia, przedstawia się ocenę przewidywanego wpływu projektu ustawy na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.",

b) w ust. 7 wyrazy "w ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "w ust. 2-3";
2) w art. 199 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kancelaria Sejmu udostępnia informację publiczną oraz informację o środowisku i jego ochronie w trybie określonym w dziale IVa.";

3) tytuł działu IVa otrzymuje brzmienie:

"Dostęp do informacji publicznej oraz informacji o środowisku i jego ochronie";

4) w art. 202c w ust. 1 wyrazy "art. 16, art. 21 i art. 22" zastępuje się wyrazami "art. 16 i art. 21";
5) po art. 202c dodaje się art. 202d i art. 202e w brzmieniu:

"Art. 202d. 1. Informacja o środowisku i jego ochronie jest udostępniana przez Kancelarię Sejmu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579 i 2003).

2. Informację, o której mowa w ust. 1, udostępnia się na pisemny wniosek. Wniosek może być przesłany za pośrednictwem Systemu Informacyjnego Sejmu.

Art. 202e. 1. Odmowy udostępnienia informacji, o której mowa w art. 202d ust. 1, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dokonuje Szef Kancelarii Sejmu. Przepisy art. 19 i art. 20 ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio.

2. Strona niezadowolona z decyzji, o której mowa w ust. 1, może zwrócić się do Szefa Kancelarii Sejmu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.".

Art.  2. 

Do projektów ustaw wniesionych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia wżycie art. 1 pkt 1 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1 oraz art. 2, które wchodzą w życie z dniem 17 marca 2017 r.