Monitor Polski

M.P.2016.1178

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2016 r.
Art.  1.

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.) w art. 33a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, może:

1) wydłużyć terminy, o których mowa w ust. 1 i 3;

2) wyrazić zgodę na wystąpienie przez Komisję Kultury i Środków Przekazu z wnioskiem o przyjęcie dodatkowych, nie więcej niż dwóch, projektów, o których mowa w ust. 1.".