Monitor Polski

M.P.2016.616

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1.

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.) w załączniku:

1) w pkt 4 skreśla się wyraz "normalizacji,";
2) w pkt 8 po wyrazie "technologii," dodaje się wyraz "normalizacji,".
Art.  2.

Sprawy z zakresu normalizacji skierowane do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały rozpatruje ta Komisja.

Art.  3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.