Monitor Polski

M.P.2016.512

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1.

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 6b, w art. 10 w ust. 1 w pkt 15 i 16, w art. 12 w pkt 3, w art. 18 w ust. 1 w pkt 18, w art. 21 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 22 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 131 w ust. 1, w art. 132 w ust. 1, w art. 133 w ust. 1, w art. 134, w art. 175 w ust. 6, w art. 200 w ust. 2, w art. 203 oraz w art. 204a, w różnych przypadkach, wyrazy "Regulaminowa i Spraw Poselskich" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych";
2) w art. 26:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Sejm wybiera zastępców przewodniczącego i członków Trybunału Stanu, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, członków Rady Polityki Pieniężnej, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

2. Wybór członków Trybunału Stanu odbywa się łącznie, chyba że Sejm postanowi inaczej. W tym samym trybie odbywa się wybór członków Rady Polityki Pieniężnej oraz posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do wyboru uzupełniającego posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa stosuje się odpowiednio ust. 3.";

3) uchyla się art. 26a;
4) w art. 28 w ust. 1 i 2 wyraz "Rady" zastępuje się wyrazem "Kolegium";
5) uchyla się art. 30a;
6) w art. 31 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Powołanie i odwołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu następuje większością głosów.";

7) w dziale II po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu:

"Rozdział 10a

Postępowanie w sprawach o wyrażenie zgody na pociągnięcie osób pełniących funkcje niektórych organów państwowych do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie albo na ich aresztowanie bądź zatrzymanie

Art. 130a. Wnioski w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie albo aresztowanie bądź zatrzymanie osób pełniących funkcję:

1) Rzecznika Praw Obywatelskich,

2) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

3) Rzecznika Praw Dziecka,

4) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

5) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

- rozpatruje Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Art. 130b. O terminie rozpatrzenia wniosku w sprawach, o których mowa w art. 130a, niezwłocznie zawiadamia się osobę, której dotyczy wniosek. Do zawiadamiania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.) dotyczące doręczania pism przeznaczonych dla uczestników postępowania.

Art. 130c. W posiedzeniach Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, na których rozpatrywane są sprawy, o których mowa w art. 130a, może uczestniczyć osoba, której dotyczy wniosek, lub może uczestniczyć jej pełnomocnik, o ile został ustanowiony.

Art. 130d. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawach, o których mowa w art. 130a, doręcza się niezwłocznie posłom.

Art. 130e. Sejm rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w art. 130d, wysłuchując jedynie sprawozdawcy. Prawo do zabrania głosu przysługuje również osobie, której dotyczy wniosek. Nad sprawozdaniem tym nie przeprowadza się dyskusji.";

8) w art. 169 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zastępców przewodniczącego i członków Trybunału Stanu, członków Rady Polityki Pieniężnej, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa,";

9) w art. 204b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych uchwala projekt regulaminu Komisji określającego szczegółowy tryb działania i pracy Komisji, w szczególności sposób dostępu do dokumentów dotyczących postępowania w sprawach o pociągnięcie posłów oraz osób pełniących funkcje, o których mowa w art. 130a, do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia albo o aresztowanie bądź zatrzymanie.";

10) w załączniku pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych należą sprawy związane z wyrażeniem przez Sejm zgody na pociągnięcie posła, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia albo aresztowanie bądź zatrzymanie, z warunkami wykonywania przez posłów mandatu poselskiego, jego wygaśnięcia, z działalnością biur poselskich, dotyczące wykładni i stosowania Regulaminu Sejmu oraz dokonywania analiz skarg i wniosków kierowanych do Sejmu i jego organów; rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez posłów obowiązków poselskich; sprawowanie stałego nadzoru nad pracą Kancelarii Sejmu;".

Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.