Monitor Polski

M.P.2015.1130

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1.

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Administracji i Spraw Wewnętrznych,",

b) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

"3b) do Spraw Energii i Skarbu Państwa,",

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Gospodarki i Rozwoju,",

d) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,",

e) pkt 9a otrzymuje brzmienie:

"9a) Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,",

f) uchyla się pkt 21 i 21a;
2) w art. 137 w ust. 1 wyrazy "9 posłów" zastępuje się wyrazami "7 posłów";
3) w art. 138 uchyla się ust. 1a;
4) w załączniku:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Administracji i Spraw Wewnętrznych należą sprawy administracji państwowej oraz bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego;",

b) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

"3b) do Spraw Energii i Skarbu Państwa należą sprawy polityki energetycznej państwa, w tym sprawy funkcjonowania otwartego zintegrowanego rynku energii i mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz sprawy gospodarki surowcami mineralnymi o charakterze paliw kopalnych, a także sprawy przekształceń form własności, w tym głównie sektora państwowego, oraz nadzoru nad własnością publiczną w gospodarce;",

c) w pkt 8 po wyrazie "Gospodarki" dodaje się wyrazy

"i Rozwoju",

d) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej należą sprawy gospodarki morskiej, w tym transportu morskiego i żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, ochrony środowiska morskiego, rybołówstwa morskiego i popularyzacji problematyki morskiej, a także sprawy żeglugi śródlądowej, dróg wodnych śródlądowych i rybactwa śródlądowego;",

e) pkt 9 i 9a otrzymują brzmienie:

"9) Infrastruktury należą sprawy budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, sprawy transportu lądowego i powietrznego, poczty oraz geodezji i kartografii;

9a) Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii należą sprawy łączności radiowej i telefonicznej, sieci komputerowych oraz telekomunikacji, innowacyjności, informatyzacji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;",

f) w pkt 15 skreśla się wyrazy "dróg wodnych śródlądowych,",
g) w pkt 19 skreśla się wyrazy ", rybactwa śródlądowego, rybołówstwa morskiego",
h) uchyla się pkt 21 i 21a.
Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.