Monitor Polski

M.P.2015.550

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1.

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1 po pkt 8a dodaje się pkt 8b w brzmieniu:

"8b) nadaje bieg petycjom złożonym do Sejmu,";

2) w art. 18 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) do Spraw Petycji,";

3) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prawo wnoszenia poprawek do projektów ustaw w czasie drugiego czytania przysługuje wnioskodawcy, Komisji do Spraw Petycji, grupie co najmniej 15 posłów, przewodniczącemu klubu lub koła lub upoważnionemu przez niego wiceprzewodniczącemu - w imieniu klubu lub koła oraz Radzie Ministrów.";

4) w dziale II po rozdziale 9 dodaje się rozdział 9a w brzmieniu:

"Rozdział 9a

Postępowanie w sprawach petycji

Art. 126b. 1. Petycję złożoną do Sejmu Marszałek Sejmu kieruje do Komisji do Spraw Petycji, zwanej dalej w niniejszym rozdziale "Komisją", w celu rozpatrzenia.

2. Marszałek Sejmu, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195), może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji.

3. W przypadku gdy petycja nie spełnia wymogów określonych w art. 2 lub art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Marszałek Sejmu, w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie, pozostawia petycję bez rozpoznania albo wzywa podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.

4. Marszałek Sejmu, biorąc pod uwagę terminy określone w przepisach ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wyznacza Komisji termin rozpatrzenia petycji.

Art. 126c. 1. Rozpatrzenie petycji obejmuje przedstawienie petycji przez posła wyznaczonego przez prezydium Komisji, dyskusję oraz rozstrzygnięcie w sprawie sposobu załatwienia petycji.

2. Komisja może zwrócić się do innych komisji sejmowych o wyrażenie opinii o rozpatrywanej petycji.

3. Sposobem załatwienia petycji może być w szczególności:

1) wniesienie przez Komisję projektu ustawy lub uchwały,

2) wniesienie przez Komisję poprawki lub wniosku do projektu ustawy lub uchwały w czasie jego rozpatrywania przez inną komisję sejmową lub w czasie jego drugiego czytania,

3) przedstawienie przez Komisję innej komisji sejmowej opinii w sprawie rozpatrywanego przez nią projektu ustawy lub uchwały,

4) wystąpienie przez Komisję z wnioskiem, o którym mowa w art. 162a ust. 1,

5) nieuwzględnienie przez Komisję żądania będącego przedmiotem petycji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Komisja wskazuje swego przedstawiciela upoważnionego do wniesienia poprawki lub wniosku.

Art. 126d. Komisja przekazuje Marszałkowi Sejmu informację o sposobie załatwienia petycji albo o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wraz z uzasadnieniem.

Art. 126e. Marszałek Sejmu zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia, a w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - o poprzednim sposobie jej załatwienia, wraz z uzasadnieniem.

Art. 126f. Informacje, o których mowa w art. 8 i art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, podlegają udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu.

Art. 126g. W przypadku gdy postępowanie w sprawie petycji nie zostanie zakończone przed upływem kadencji Sejmu, jest ono prowadzone przez Komisję w następnej kadencji Sejmu.";

5) w załączniku po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) do Spraw Petycji należy rozpatrywanie petycji złożonych do Sejmu;".

Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 września 2015 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 i 5, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.