Zmiana Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa. - M.P.2021.530 - OpenLEX

Zmiana Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa.

Monitor Polski

M.P.2021.530

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2021 r.

UCHWAŁA Nr 610/2021
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269) Krajowa Rada Sądownictwa stanowi, co następuje:
W Regulaminie Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiącym załącznik do uchwały nr 158/2019 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 192, z 2020 r. poz. 595 oraz z 2021 r. poz. 7):
1)
§ 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 5. 1. Członek Rady potwierdza obecność na posiedzeniu Rady złożeniem podpisu na liście obecności. W razie przeszkody uniemożliwiającej udział w posiedzeniu członek Rady powinien, w miarę możliwości, usprawiedliwić swoją nieobecność przed rozpoczęciem posiedzenia.

2. Członek Rady potwierdza udział w innych niż posiedzenie pracach na rzecz Rady złożeniem podpisu w karcie pracy i wskazaniem rodzaju wykonanej pracy.";

2)
w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Członek Krajowej Rady Sądownictwa może brać udział maksymalnie w pracach dwóch komisji problemowych powołanych w Radzie.";

3)
w § 26a w ust. 1 po słowach "zespół członków" dodaje się słowa "oraz komisja".
1. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".