Monitor Polski

M.P.1955.100.1397

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1955 r.

ZARZĄDZENIE NR 317
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 października 1955 r.
w sprawie zmiany przynależności administracyjnej szkół przemysłu naftowego.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 277, z 1952 r. Nr 34, poz. 237, z 1953 r. Nr 12, poz. 45 i z 1954 r. Nr 45, poz. 213) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwo Górnictwa Węglowego przekaże według stanu z dnia 1 sierpnia 1955 r. Centralnemu Urzędowi Naftowemu szkoły przemysłu naftowego wymienione w załączniku do zarządzenia.
§  2.
1. Przekazanie i przejęcie nieruchomości, w których mieszczą się szkoły wymienione w § 1, i innych nieruchomości pozostających w zarządzie i użytkowaniu tych szkół oraz ruchomości należących do tych szkół nastąpi po uzgodnieniu komisyjnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Na przejmującego przechodzą z ważnością od dnia 1 sierpnia 1955 r. wierzytelności i zobowiązania szkół, a w szczególności wynikające z umów o pracę z pracownikami pedagogicznymi i administracyjnymi, zatrudnionymi w przejętych szkołach.
§  3. Wszelkie wydatki związane z utrzymaniem oraz administracją szkół wymienionych w § 1 będą pokrywane do dnia 31 grudnia 1955 r. z budżetu Ministerstwa Górnictwa Węglowego.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1955 r.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ SZKÓŁ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

1. Technikum Przemysłu Naftowego w Krośnie,
2. Szkoła Majstrów w Jaśle,
3. Zasadnicza Szkoła Przemysłu Naftowego w Gliniku Mariampolskim,
4. Zasadnicza Szkoła Przemysłu Naftowego w Grabownicy,
5. Zasadnicza Szkoła Przemysłu Naftowego w Krośnie.