§ 1. - Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Monitor Polski

M.P.2010.69.861

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2010 r.
§  1.
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035), zmienionym obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 72, poz. 913), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 19, poz. 193) oraz obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 47, poz. 651) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w rozdziale 3:
a)
w podrozdziale 3.1 w pkt 3.1.3 "Środowisko i gospodarka gruntami" w części "Stan wód i gospodarka wodna" po akapicie siedemnastym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Biorąc pod uwagę ponowne wystąpienie w 2010 r. klęski powodzi, która wyrządziła szkody w gospodarstwach rolnych na ponad 1.400.000.000 zł, oraz istotne zagrożenie, jakie mogą nieść w przyszłości różnego rodzaju katastrofy naturalne (np. huragany, wyładowania atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary), jest konieczne podejmowanie działań zabezpieczających i naprawa zaistniałych zniszczeń.",

b)
w podrozdziale 3.2 "Strategia wybrana pod kątem uwzględnienia mocnych i słabych stron" dodaje się akapit w brzmieniu:

"Program stworzy też możliwość podejmowania działań w zakresie zabezpieczenia przed skutkami klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.";

2)
w rozdziale 4 w podrozdziale 4.2 w części "Synergia pozytywna" po akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu:

"Na utrzymanie konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa wpłynie możliwość podejmowania w ramach Programu działań zapobiegawczych i naprawczych w związku ze zdarzeniami o charakterze klęsk żywiołowych.";

3)
w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.1 "Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego":
a)
w działaniu "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów":

– część "Liczba beneficjentów" otrzymuje brzmienie:

"Liczba beneficjentów

1.500.000 uprawnionych do uzyskania wsparcia, przewidywana łączna liczba beneficjentów w latach 2007-2013 jest szacowana na 173.000.",

– część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity - 147.500.000 euro

Wydatki publiczne - 118.000.000 euro",

– części "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" i "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymują brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba posiadaczy lasów, którym udzielono pomocy11.000
Liczba producentów rolnych, którym udzielono pomocy162.000
RezultatWzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocy107 % wartości bazowej
OddziaływanieWydajność pracyWzrost o 47,8 %

(w tym z PROW 0,49 %) Wartość docelowa: 22.270 euro/osobę

Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
RezultatLiczba wykonanych usług430.000"
b)
po działaniu "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" dodaje się działanie "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" w brzmieniu:

"Nazwa działania

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

Kod działania

126.

Podstawa prawna

Art. 20 lit. b ppkt vi rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.).

Art. 55 oraz pkt 5.3.1.2.6 załącznika II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.).

Uzasadnienie

W 2010 r. wystąpiły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej intensywne opady atmosferyczne (w tym gradobicia), które stały się przyczyną powodzi i osuwisk ziemi; spowodowały one znaczne straty zarówno w uprawach, jak i w majątku służącym do produkcji rolnej. Wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jest trudne do przewidzenia i może nastąpić także w przyszłości, doprowadzając do zniszczeń w gospodarstwach rolnych. Dlatego istnieje potrzeba uwzględnienia w Programie wsparcia inwestycji mających na celu przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku takich zdarzeń.

Cele działania

Odtworzenie majątku w gospodarstwach rolnych, w tym inwentarza żywego oraz plantacji wieloletnich, zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych.

Cele szczegółowe działania:

1) przywrócenie funkcjonalności budynkom lub budowlom w gospodarstwach rolnych;

2) odtworzenie produkcji zwierzęcej przez zakup inwentarza żywego;

3) odtworzenie plantacji wieloletnich;

4) odtworzenie parku maszynowego;

5) przywrócenie funkcjonalności infrastruktury technicznej w gospodarstwie rolnym.

Zakres działania

Pomoc jest przeznaczona na inwestycje związane z przywracaniem potencjału produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej lub rybnej, w gospodarstwach dotkniętych klęską żywiołową.

Wypłaconą pomoc należy wykorzystać na inwestycje w gospodarstwie rolnym przyczyniające się do odtworzenia bazy produkcyjnej przydatnej do prowadzenia działalności rolniczej, w tym budynków i budowli, również takich, które przyczyniają się do utrzymania w dobrym stanie sprzętu i infrastruktury technicznej, odtworzenia infrastruktury technicznej, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia produkcji rolnej, stada zwierząt gospodarskich. W wyniku odtworzenia potencjału produkcyjnego możliwa jest zmiana profilu prowadzonej działalności rolniczej.

W celu zapewnienia postępu technologicznego w gospodarstwach dotkniętych klęską żywiołową dopuszcza się wyłącznie zakup nowych rzeczy, w tym maszyn i urządzeń.

Wykorzystanie pomocy jest dokumentowane dowodami poniesienia wydatków.

Kryteria dostępu

Pomoc przyznaje się beneficjentom, w których gospodarstwach w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zostały poniesione straty w środkach trwałych służących do produkcji rolnej (budynkach, budowlach, maszynach, urządzeniach, inwentarzu żywym i plantacjach wieloletnich) w wysokości równej co najmniej kwocie 10 tys. zł.

Pomoc może być wykorzystana na operacje:

1) uzasadnione pod względem wysokości kosztów;

2) niewspółfinansowane z innych środków publicznych;

3) spełniające wymagania określone przepisami prawa;

4) które nie spowodują wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu.

Rodzaj inwestycji

W ramach działania są wspierane inwestycje służące produkcji rolnej, w szczególności:

1) budowa, remont lub modernizacja budynków lub budowli, zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt;

2) zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływających na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym drogi wewnętrzne, ujęcia wody, instalacje elektryczne;

3) odtwarzanie sadów lub plantacji wieloletnich;

4) zakup, instalacja lub budowa wyposażania sadów, plantacji wieloletnich oraz trwałych użytków zielonych;

5) zakup lub instalacja maszyn, urządzeń do produkcji rolnej.

Definicja beneficjenta

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę grantu.

Maksymalna wysokość grantu wynosi 130 % wartości strat w środkach trwałych służących do produkcji rolnej (budynkach, budowlach, maszynach, urządzeniach, inwentarzu żywym, sadach i plantacjach wieloletnich), przy czym nie może być większa niż 300 tys. zł na gospodarstwo w okresie realizacji Programu.

Kwota pomocy może stanowić maksymalnie 90 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

Finansowanie

Koszt całkowity: 111.111.111 euro

Wydatki publiczne: 100.000.000 euro

Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktŁączna powierzchnia objęta działaniami zapobiegawczymi lub odtworzeniowymi związanymi z naturalnymi katastrofami40.600 ha
Całkowita wartość inwestycji (euro)111.111.111"
4)
w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.3 "Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" w działaniu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":
a)
w części "Uzasadnienie" dodaje się akapit w brzmieniu:

"Preferencyjne warunki wsparcia mogą być zastosowane dla gospodarstw, które poniosły straty w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.",

b)
część "Poziom pomocy" otrzymuje brzmienie:

"Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie:

1) 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji;

2) 80 % kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w gospodarstwie, w którym wystąpiły straty w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Minimalna wartość strat zostanie określona w przepisach krajowych.";

5)
rozdział 7 "INDYKATYWNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (W EURO NA CAŁY OKRES)" otrzymuje brzmienie:

"7. INDYKATYWNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (W EURO NA CAŁY OKRES)

Kod działaniaNazwa działania/oś 1Wydatki publiczneWydatki prywatne*Koszt całkowity
111Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie40.000.000,000,0040.000.000,00
112Ułatwianie startu młodym rolnikom420.000.000,000,00420.000.000,00
113Renty strukturalne2.549.600.000,000,002.549.600.000,00
114Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów118.000.000,0029.500.000,00147.500.000,00
121, 144Modernizacja gospodarstw rolnych1.849.068.111,002.773.602.168,004.622.670.279,00
123Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej932.000.000,002.796.000.000,003.728.000.000,00
125Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa637.531.111,000,00637.531.111,00
126Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych100.000.000,0011.111.111,00111.111.111,00
132Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności80.000.000,000,0080.000.000,00
133Działania informacyjne i promocyjne30.000.000,0012.857.143,0042.857.143,00
141Zobowiązania z okresu 2004-2006 dla działania "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych"590.000.000,000,00590.000.000,00
142Grupy producentów rolnych140.000.000,000,00140.000.000,00
RAZEM Oś I7.486.199.222,005.623.070.422,0013.109.269.644,00

* przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.

Kod działaniaNazwa działania/oś 2Wydatki publiczneWydatki prywatneKoszt całkowity
211, 212Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)2.448.750.000,000,002.448.750.000,00
214Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)2.314.861.111,000,002.314.861.111,00
221, 223Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne513.501.520,000,00513.501.520,00
226Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych100.000.000,000,00100.000.000,00
RAZEM Oś II5.377.112.631,000,005.377.112.631,00
Kod działaniaNazwa działania/oś 3Wydatki publiczneWydatki prywatne*Koszt całkowity
311Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej345.580.000,00345.580.000,00691.160.000,00
312Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw1.023.583.600,001.023.583.600,002.047.167.200,00
321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej1.541.317.542,000,001.541.317.542,00
322, 323, 313Odnowa i rozwój wsi589.580.000,000,00589.580.000,00
RAZEM Oś III3.500.061.142,001.369.163.600,004.869.224.742,00

* przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.

Kod działaniaNazwa działania/oś 4Wydatki publiczneWydatki prywatne*Koszt całkowity
4.1/413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju620.500.000,00403.115.385,001.023.615.385,00
4.21Wdrażanie projektów współpracy15.000.000,000,0015.000.000,00
4.31Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja152.000.000,000,00152.000.000,00
RAZEM tylko Oś IV787.500.000,00403.115.385,001.190.615.385,00
RAZEM Oś I, II, III, IV17.150.872.995,007.395.349.407,0024.546.222.402,00

* przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.

Kod działaniaNazwa działaniaWydatki publiczneWydatki prywatneKoszt całkowity
-Pomoc Techniczna266.600.000,000,00266.600.000,00
RAZEM PROW 2007-201317.417.472.995,007.395.349.407,0024.812.822.402,00"