Zmiana Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Monitor Polski

M.P.2014.493

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 3 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Na podstawie art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, co następuje:
W Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (M.P. Nr 51, poz. 739, z 2012 r. poz. 57 oraz z 2013 r. poz. 738), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w rozdziale IV "Strategia na poziomie Programu Operacyjnego według skutków i wskaźników realizacji. Kalendarz i cele pośrednie" w ust. 3 "Kalendarz i cele pośrednie" tabela:
a)
"Oś priorytetowa 2" otrzymuje brzmienie:

"Oś priorytetowa 2

Wskaźniki wynikówPodstawaCel 2010Cel 2013
Produkcja w akwakulturze34 600 t (2006)+ 24%+ 50%
Produkcja w przetwórstwie398 200 t (2006)+ 30%+ 60%
Wyładunki (zawodowe połowy śródlądowe)2810 t (2006)+ 50%100%
Odsetek operacji z produkcją ekologiczną (akwakultura)15 (2006)100880
Wzrost obrotów(w milionach EUR, 2006) Akwakultura: 72,7

Przetwórstwo: 1.212,1

Rybołówstwo śródlądowe:

28

Akwakultura: + 20%

Przetwórstwo: + 25% Rybołówstwo

śródlądowe: + 5%

Akwakultura: + 35%

Przetwórstwo: + 50%

Rybołówstwo śródlądowe: 15%

Wartość dodana na zatrudnionego(EUR, 2005) Przetwórstwo: 12.000Przetwórstwo: + 30%Przetwórstwo: + 50%
Liczba miejsc pracy stworzonych lub utrzymanych18 50010) (2005)20 40020 760

",

b)
"Oś priorytetowa 4" otrzymuje brzmienie:

"Oś priorytetowa 4

WskaźnikPodstawaCel 2010Cel 2013
Ilość ustanowionych grup rybackich01230
Obszar objęty grupami018 00045 000
Ludność na obszarach objętych grupami0600 0001 500 000
Miejsca pracy utworzone lub utrzymane na obszarach rybackich06001600

";

2)
w rozdziale VI "Osie priorytetowe Programu Operacyjnego" w:
a)
części "Spójność i uzasadnienie wybranych osi priorytetowych" w pkt 1.2 "W stosunku do wytycznych Programu Operacyjnego (art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006)" lit. c otrzymuje brzmienie:

"(c) odpowiednia alokacja dostępnych środków finansowych pomiędzy osie priorytetowe, a w szczególności tam, gdzie ma to zastosowanie, odpowiedni poziom finansowania działań w ramach rozdziału I tytułu IV (oś priorytetowa 1. działania na rzecz dostosowania wspólnotowej floty rybackiej);

* Podział środków finansowych dokonany został, wziąwszy pod uwagę tę wiodącą zasadę, lecz również z zamiarem przyznania środków zgodnie z wymogami każdego z celów strategii. Podział środków finansowych na osie priorytetowe jest następujący:

- Oś 1: 17% całej pomocy w ramach EFR przyznane jest głównie na restrukturyzację polskiej bałtyckiej floty rybackiej zgodnie z krajowym planem restrukturyzacji floty bałtyckiej, który będzie wdrażany jako Plan Dostosowania Nakładu Połowowego (art. 24 ust. 1 lit. v rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006);

- Oś 2: 28% całej pomocy EFR przeznaczone jest na tę oś dla wsparcia działań mających na celu zrównoważony rozwój chowu i hodowli ryb, rybołówstwa śródlądowego, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybnych w celu poprawy konkurencyjności sektora oraz tworzenia i utrzymania miejsc pracy;

- Oś 3: 24% całej pomocy EFR. Działania te pomogą zrealizować wspólne cele polityki w sektorze rybactwa. Oś ta zawiera w szczególności działania dotyczące budowy lub modernizacji portów, przystani rybackich i miejsc wyładunku, jak również działania zmierzające do promocji produktów rybnych i lepszej organizacji rynku;

- Oś 4: 26% przeznaczone jest na tę oś, ponieważ obszary zależne od rybactwa w Polsce stanowią ważny potencjał dla wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;

- Oś 5: 5% będzie potrzebne na osiągnięcie celów poprawy potencjału administracyjnego, w tym w kontekście aspektów WPR związanych z wdrażaniem EFR.",

b)
podrozdziale 2 "Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" w pkt 2.2. "Punkt wyjścia i skwantyfikowane cele" tabela otrzymuje brzmienie:
Wskaźniki wynikówPodstawaCel 2010Cel 2013
Produkcja w akwakulturze34 600 t (2006)+ 24%+ 50%
Produkcja w przetwórstwie398 200 t (2006)+ 30%+ 60%
Wyładunki (zawodowe połowy śródlądowe)2810 t (2006)+ 50%100%
Odsetek operacji z produkcją ekologiczną (akwakultura)15 (2006)100880
Wzrost obrotów(w milionach EUR, 2006) Akwakultura: 72,7

Przetwórstwo: 1.212,1

Rybołówstwo śródlądowe:

28

Akwakultura: + 20%

Przetwórstwo: + 25%

Rybołówstwo śródlądowe: + 5 %

Akwakultura: + 35%

Przetwórstwo: + 50%

Rybołówstwo śródlądowe: 15%

Wartość dodana na zatrudnionegoPrzetwórstwo: 12.000 (EUR, 2005)Przetwórstwo: + 30%Przetwórstwo: + 50%
Liczba miejsc pracy utworzonych lub utrzymanych18 50012) (2005)20 40020 760
c)
podrozdziale 4 "Oś priorytetowa 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" w pkt 4.2. "Punkt wyjścia i skwantyfikowane cele" tabela otrzymuje brzmienie:
WskaźnikPodstawaCel 2010Cel 2013
Ilość ustanowionych grup rybackich01230
Obszar objęty grupami018 00045 000
Ludność na obszarach objętych grupami0600 0001 500 000
Miejsca pracy utworzone lub utrzymane na obszarach rybackich06001600
3)
w rozdziale VII "Plan finansowy Programu Operacyjnego. Podział środków finansowych" tabela 2 "Tabela finansowa dla Programu Operacyjnego w podziale na osie priorytetowe (w euro)" otrzymuje brzmienie:

"Tabela 2. Tabela finansowa dla Programu Operacyjnego w podziale na osie priorytetowe (w euro)

Finansowanie Programu Operacyjnego według osi priorytetowychWkład publiczny ogółemWkład EFRWkład krajowyPoziom współfinansowania EFR
a=b+cbcd=b/a*100%
OŚ PRIORYTETOWA
1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej165.578.764124.184.07341.394.69175%
2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury277.110.826207.833.12069.277.70675%
3. Środki służące wspólnemu interesowi233.731.042175.298.28158.432.76175%
4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa253.429.963190.072.47263.357.49175%
5. Pomoc techniczna48.939.50436.704.62812.234.87675%
OGÓŁEM978.790.099734.092.574244.697.52575%

".

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).