Monitor Polski

M.P.2019.984

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lipca 2019 r.
zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.8.2019

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823) postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2019 r. nr 115.6.2019 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. poz. 459) wprowadza się następujące zmiany:
1) wiersz 22 otrzymuje brzmienie:

"22. dr hab. Leszek Franciszek SZENBORN";

2) po wierszu 22 dodaje się wyrazy:

"nauk farmaceutycznych";

3) wiersz 23 otrzymuje brzmienie:

"23. dr hab. Ireneusz Ryszard SOWA".

§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 9 maja 2019 r.