Monitor Polski

M.P.2018.92

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniające postanowienie o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

Rej. 578/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 2303) postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2017 r. nr rej. 520/2017 o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 55) w § 2 wyrazy "7 kwietnia 2017 r." zastępuje się wyrazami "9 lutego 2017 r.".
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 23 października 2017 r.