Monitor Polski

M.P.2017.391

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

nr 1130.14.2017

Na podstawie art. 5 § 3 i 4 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 i 2261), na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.8.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego (M.P. poz. 390) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Karolina Barbara KISIELEWICZ - w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

w Warszawie"

§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 23 marca 2017 r.