Monitor Polski

M.P.2017.101

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 listopada 2016 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 523/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) postanawia się, co następuje:

§  1. W postanowieniu nr rej. 276/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. poz. 853) po wyrazach "KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI" przed pkt 5 dodaje się wyraz

"pośmiertnie".

§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 22 czerwca 2016 r.