Monitor Polski

M.P.2017.344

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 69/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lutego 2017 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) postanawia się, co następuje:
§  1.  W postanowieniu nr rej. 49/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. poz. 343) po wyrazach "za wybitne zasługi w działalności na rzecz upowszechniania prawdy o Zbrodni Katyńskiej, za działalność polonijną i harcerską", przed pkt 5 dodaje się wyraz "pośmiertnie".
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 10 lutego 2017 r.