Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.438

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 marca 2015 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 60/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) postanawia się, co następuje:

W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. rej. 139/2014 o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. poz. 725) wprowadza się następujące zmiany:

pkt 20 otrzymuje brzmienie

"20. Anders Anna Maria".

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 23 kwietnia 2014 r.