Monitor Polski

M.P.2020.266

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 stycznia 2020 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów

Rej. 613/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu rej. 34/2018 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2018 r. o nadaniu orderów (M.P. poz. 372) wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się pkt 4;
2) po pkt 9 dodaje się wyrazy: "za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej 10. Jarosz Jan.".
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 14 lutego 2018 r.