Monitor Polski

M.P.2019.524

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 marca 2019 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów

Rej. 108/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25) postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. rej. 253/2018 o nadaniu orderów (M.P. poz. 790) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pkt 4;
2) po pkt 7 dodaje się wyraz "pośmiertnie";
3) po wyrazie "pośmiertnie" dodaje się pkt 8 w brzmieniu: "8. Błaś Joanna.".
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 29 czerwca 2018 r.