M.P.2019.88

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 października 2018 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów

Rej. 466/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu rej. 591/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2018 r. poz. 163) po pkt 1 dodaje się wyraz "pośmiertnie".
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 8 grudnia 2017 r.