Zmiana postanowienia o nadaniu orderów.

Monitor Polski

M.P.2017.1083

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów

Rej. 424/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) postanawia się, co następuje:

W postanowieniu nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów (M.P. poz. 471) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25. ks. Sieńczak Bronisław,".

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 29 marca 2017 r.