Monitor Polski

M.P.2014.968

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 2014 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów

Rej. 311/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) postanawia się, co następuje:

§  1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2013 r. rej. 517/2013 o nadaniu orderów (M. P. z 2014 r. poz. 967) wprowadza się następujące zmiany:

pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Murawa Paweł,",

pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17. Walkowiak Krystyna,".

§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 30 października 2013 r.