Monitor Polski

M.P.2018.900

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lipca 2018 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

Rej. 310/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu nr rej. 303/2018 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. poz. 895) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pkt 11;
2) po pkt 41 dodaje się pkt 41a w brzmieniu:

"41a. Juszkiewicz Zbigniew,".

§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 13 lipca 2018 r.