Monitor Polski

M.P.2018.60

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 października 2017 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

Rej. 528/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. rej. 515/2016 o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2017 r. poz. 99) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16. Hypki Tomasz Marian,".

§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 4 listopada 2016 r.