Monitor Polski

M.P.2017.1094

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 września 2017 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

Rej. 444/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu nr rej. 139/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. poz. 559) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pkt 10;
2) po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14. Wielgosz Stanisław Szczepan.".

§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 18 kwietnia 2017 r.