Monitor Polski

M.P.1951.A-102.1491

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1951 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 19 września 1951 r.
w sprawie zmiany organizacji Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. o poddaniu niektórych instytutów naukowo-badawczych działaniu ustawy o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 314) zarządza się, co następuje:
§  1. Organizację Instytutu Badawczego Leśnictwa, zwanego dalej w skrócie "Instytutem", przystosowuje się do wymagań ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 38).
§  2. Instytut posiada osobowość prawną.
§  3. Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa.
§  4. Zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa, mających na celu rozwój produkcji leśnej i drzewnej.
§  5. Zwierzchni nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Leśnictwa.
§  6. Organizację i szczegółowy zakres działania Instytutu określi statut, który nadany zostanie odrębnym zarządzeniem.
§  7. Ogół dochodów i wydatków Instytutu objęty jest budżetem Państwa (budżet centralny) w części dotyczącej Ministerstwa Leśnictwa.
§  8.
1. Instytutowi przydziela się do wykonywania planowych zadań dotychczasowe środki Instytutu Badawczego Leśnictwa, objęte spisem inwentarza.
2. Instytut przejmuje prawa i zobowiązania Skarbu Państwa dotyczące Instytutu Badawczego Leśnictwa.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 następnego miesiąca po ogłoszeniu.